Privacybeleid en voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Overeenkomst:
De overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever (de klant)
Opdracht:
De dienst of het product dat door de fotograaf geleverd wordt.
Fotograaf:
Priscilla’s Photography, KVK 77479823, gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
Klant:
De (rechts) persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en die tevens deze algemene voorwaarden aanvaardt.
Annuleren:
Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk:
Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
Gebruik:
Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
Offertes:
Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van fotograaf (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
Fotografiestijl:
De foto’s die de klant ontvangt is in de stijl van Priscilla’s Photography en worden naar inzicht en smaak van de fotograaf bewerkt. Bewerking houdt in, globale beeldoptimalisatie van licht, contrast, kleur en uitsnede. Nabewerking vanuit de klant is strafbaar volgens de Auteurswet 1912. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart de klant hiervan kennis te hebben genomen.
Priscilla’s Photography levert nooit onbewerkte (RAW) bestanden.
Selectie foto’s:
De fotograaf beoordeeld alle gemaakte foto’s en maakt vervolgens een selectie. De foto’s uit de selectie worden bewerkt en verstuurd via Pic-time. Priscilla’s Photography mag de foto’s voor commerciële doeleinden en social media gebruiken, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door de klant.
Geen geld terug:
Priscilla’s Photography geeft geen geld terug indien een fotoshoot niet goed verloopt. Klant weet dit en is zich hier van bewust. Indien na de fotoshoot of tijdens de fotoshoot het niet loopt zoals verwacht of gewenst, dan beslist de fotograaf of er doorgegaan wordt. Betaling dient ten alle tijden plaats te vinden. Overmacht kan natuurlijk gebeuren doordat klant of gezin ziek is of er nood is waardoor fotoshoot niet door kan gaan. De fotograaf denkt in deze situaties met u mee en bekijkt welke nieuwe mogelijkheden er zijn, u hoeft dan uiteraard niet nogmaals de fotoshoot te betalen. Bij slecht weer wordt in overleg met de klant de fotoshoot verzet.
Gebruik van de foto’s – auteursrecht:
Het auteursrecht en eigendomsrecht van de foto’s blijft bij Priscilla’s Photography en wordt niet overgedragen. Dit betekent dat Priscilla’s Photography de foto’s van de fotoshoot ten alle tijden mag en kan gebruiken voor: website, promoties, reclames en op social media. Indien u dit niet wilt geeft u dit dan specifiek aan bij de fotograaf!
Fotograaf vermelden:
De foto’s mogen gebruikt worden op social media mits Priscilla’s Photography hierin benoemd wordt, volgens artikel 25 van het auteursrecht. De ontvangen foto’s mogen in GEEN geval door de klant bewerkt worden (hieronder wordt onder andere verstaan, geen kleurfilters toevoegen, foto afsnijden etc.). Dit is strafbaar volgens het auteursrecht. Bewerking van de foto’s blijft ten alle tijden bij de fotograaf.
Levering van de foto’s:
Voor fotoshoots hanteert de fotograaf een termijn rond de 6 weken voor het leveren van de foto’s. Foto’s en previews worden niet eerder geleverd voor er volledig is betaald.( tenzij anders is afgesproken met de fotograaf.) Bij bruiloften geldt dezelfde levertijd van 6 weken betreft het leveren van foto’s.
De levertijd van een fotoboek of eventuele andere producten is afhankelijk van een derde partij. De fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen.
Opslag foto’s klant:
De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de geleverde foto’s van zijn of haar fotoshoot op meerdere opslaglocaties. Priscilla’s Photography is in geen geval aansprakelijk voor het kwijtraken van deze foto’s van de klant. Bij het ondertekenen van deze algemene voorwaarden, bent u zich hiervan bewust en draagt u deze verantwoordelijkheid zelf.
Dit geldt ook voor fotoshoots die geleverd zijn via een USB-stick. Bij een defecte USB-stick is de fotograaf tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van de foto’s. Klant is zich hiervan bewust en weet dat hij/zij de foto’s altijd elders moet opslaan of zorgen voor een backup.
Mocht u de foto’s toch kwijt zijn en is er niks meer mogelijk, kunt u voor €25,- opnieuw een aanvraag indienen voor het leveren van de foto’s.
Betaling Trouwerij:
Betaling van het gekozen pakket dient in overleg en/of voorafgaand overgemaakt te worden. Eventuele latere upgrades mogen later overgemaakt worden. Bij akkoord en definitieve opdracht vanuit de klant,  verwacht Priscilla’s Photography een aanbetaling van 20%. Zodra deze aanbetaling ontvangen is, zal de boeking definitief worden/zijn. De overige 80% dient maximaal 14 dagen voor de bruiloft te zijn overgemaakt.
Annulering door fotograaf bij trouwerij:
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft de klant de volgende keuzes:
1. Priscilla’s Photography stelt een andere fotograaf voor, indien mogelijk. Wanneer wenselijk en mogelijk bewerkt Priscilla’s Photography de foto’s.
2. Klant heeft het recht het contract te ontbinden, eventuele betaling wordt terugbetaald.
Annulering door klant bij trouwerij:
Bij annulering worden er annulerings kosten in rekening gebracht. De hoogte hier van is afhankelijk van het moment van annuleren:
Bij annulering binnen 6 maanden voor de trouwdatum, dient 20% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Priscilla’s Photography. ( dus de aanbetaling wordt dan niet terug betaald )
Bij annulering binnen 3 maand voor de trouwdatum, dient 50% van het totaalbedrag te worden voldaan aan Priscilla’s Photography.
Bij annulering binnen 1 maand of minder van de trouwdag dient het volledige bedrag van de trouwreportage te worden voldaan aan Priscilla’s Photography.
Betaling Algemene fotoshoots:
Bij elke boeking van een fotoshoot wordt de gehele betaling vooraf gedaan.
Zodra de betaling voldaan is, is de reservering definitief.
Betaling van een gekozen fotoshoot dient uiterlijk op de vermelde datum van de factuur te zijn betaald.
Dit kan doormiddel van overboeking tenzij anders besproken is met de fotograaf.
Annulering door fotograaf bij algemene fotoshoots:
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er gekeken voor een nieuwe datum , mocht de klant de fotoshoot willen annuleren is dit mogelijk. De betaling dient op de vermelde datum op de factuur voldaan te worden, bij annulering vervalt de factuur.
Annulering door klant bij algemene fotoshoots:
Bij annulering van de klant ( door ziekte enz. ) wordt er samen gekeken naar een nieuwe datum.
Betaling dient ten alle tijden betaald te worden op de datum zoals op de factuur staat vermeld.
Aansprakelijkheid:
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers;
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in/aan kleding ontstaan bij o.a. cakesmash fotografie;
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn;
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke volgt na gegeven instructies;
De fotograaf is niet aansprakelijk voor beten van teken of andere levende aspecten.
Privacy en persoonsgegevens:
Priscilla’s Photography maakt nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail e.d.) openbaar of geeft deze door aan derden, tenzij anders overeengekomen.
Klachten:
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Fotograaf geeft nooit geld terug. Er wordt altijd samen naar een passende oplossing gezocht. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.